రాజు గారు ఏడు చేపల కథ (Raju garu edu chepala katha)

Anaga anaga Oka raju, aa raju ki 7guru Kodukulu
aa  Kodukulu oka roju vetaku velli 7 Chepalu Thecharu,
aa 7 chepalu Endalo Pettaru kani avi endaledhu
appudu aa  Raju kodukulu Chepala dhaggaraku velli
 Chepa Endhuku Enda ledhau ani adigaru
Gaddi metu addu vachindhi ani cheppindhi chepa

gaddi metu daggaraku velli Gaddi metu Gaddi metu endhuku endaledhu ani adigaru Aavu Nannu Tinaledhu ani cheppindhi Gaddi metu

Aavu Dhaggaraku velli Aavu Aavu Endhuku tinaledhu ani adigaru
Naa Palu tiyaledhu andhuku nenu gaddi tinaledhu andhi aavu

Palu tise vadi daggaraku velli palu endhuku tiyaledhi ani adigadu
maa papa edchindhi andhuke tiyaledhu annadu

Papa Dhaggaraku velli Papa Papa Endhuku Edchav ani adigaru
Chima Kuttindhi ani Cheppindhi papa

Chima Chima Endhuku aa Papa ni kuttav ani adigaru
Naa Bangaru puttolo Velu Pedithe Nenu Kuttana ani cheppindhi chima

We have all grown up hearing this story innumerable times – అమ్మ ఒడిలో గోరుముద్దలు తింటూ లెక్క లేనన్ని సార్లు విన్న కథ – bed time story, lunch/dinner time story etc., etc., etc.,

I always try to remember the flow of the story whenever I hear the story. More concentration on the memory – to remember the step after step. But never thought of that it was a story of excuses and explanations for not doing a thing(s).

A great insight into the story was given by Nagarjuna on the third episode of Meelo Evaru Koteswarudu (MEK) hosted by Nagarjuna on Maa TV. I got very excited and thrilled to hear this. I would have felt the same way if I heard this explanation from anyone. For a few moments I even felt ashamed of not being able to see the story in this perspective ever in my entire life.

– We can come up with 100 reasons for not doing a task. but to get that thing done, we need only one reason – our sankalpam (resolution), our attempt !

ఒక పని జరగక పోవడానికి వంద కారణాలు చెప్పవచ్చు
కానీ ఆ పని జరగడానికి ఒకే ఒక్క కారణం – మన సంకల్పం మన ప్రయత్నం !
After hearing this and looking at the story in a new angle, the angle which I even not knowing had existence, I have been very careful in every little chore of my life. Such a big #PositiveImpact it created !